Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Ogłoszenie konkursu ofert na badanie sprawozdania finansowego

2021-09-03 10:35:54

Ogłoszenie w przedmiocie konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych spółki pod firmą: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o.,

Ogłoszenie w przedmiocie konkursu ofert na badanie sprawozdań finansowych spółki pod firmą:
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o.,
za lata 2021-2022.

Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o.           z siedzibą w Chorzelowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Oferty w formie pisemnej wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o., 39-331 Chorzelów 771 (pocztą lub osobiście) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2021-2022” – w terminie do dnia 20.09.2021r. Decyduje data faktycznego doręczenia.

I. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta, w szczególności:
a) konieczność obecności kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniach Rady Nadzorczej dotyczących badania, oceny i przeglądu sprawozdań finansowych,
b) konieczność obecności kluczowego biegłego rewidenta na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących badania,
c) konieczność przekazania do wiadomości Radzie Nadzorczej informacji sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listu do Zarządu), o problemach ujawnionych w trakcie badania sprawozdań finansowych Spółki.

II. Oferta firmy audytorskiej w szczególności powinna zawierać:
1.    Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności,
2.    Dokument potwierdzający wpis firmy audytorskiej na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (numer firmy audytorskiej nadany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów - art. 57 ust 1 z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym);
3.    Informacje o liczbie zatrudnionych na umowie o pracę biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie zespołu audytowego dedykowanego do przeprowadzenia badania,
4.    Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania, wraz z oświadczeniem „Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”, oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania, o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - wzór w załączniku nr 2.
5.    W przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (aktualny wydruk ze strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/);
6.    W przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszczalny aktualny wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości; https://ems.ms.gov.pl/);
7.    Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego,
w tym udokumentowane doświadczenie z zakresu badań sprawozdań finansowych tychże jednostek w okresie 5 lat. Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych podmiotów z branży produkcji rolniczej,
w okresie ostatnich 5 lat. Do 5 letniego okresu nie wlicza się roku, w którym składane są oferty.
Oferent wraz z formularzem oferty może przedłożyć dodatkowo posiadane referencje.
8.    Kalkulację wynagrodzenia brutto firmy audytorskiej obejmującą wszystkie koszty związane
z badaniem, m.in.: dojazdu, zakwaterowania, powielania, oprawiania, wysyłki dokumentów związanych z badaniem i inne. Wynagrodzenie brutto musi być podane w polskich złotych. Wynagrodzenie musi zostać podzielone w taki sposób, aby wynikało jaka kwota będzie stanowiła wynagrodzenia za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01-01-2021r. do 31-12-2021r. (I transza wynagrodzenia), a jaka kwota będzie stanowiła wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za drugi rok obrotowy tj. za okres od 01-01-2022r. do 31-12-2022r. (II transza wynagrodzenia).
Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, nie może być uzależnione od wyniku badania oraz świadczenia na rzecz Spółki innych usług.
9.    Metody i termin wykonania badania tj. najpóźniej do 25 marca roku następującego po roku obrotowym podlegającemu badaniu;
10.    Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania rewizji finansowej, 

III. Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu - Oferenta.

IV. Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu. Oferta złożona po terminie, a także niespełniająca określonych zasad oraz warunków opisanych w ogłoszeniu będzie odrzucona na etapie oceny formalnej.

V. Oferta musi zostać złożona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone w innej formie będą odrzucone na etapie oceny formalnej.   Podczas oceny ofert nie będą również brane pod uwagę inne dodatkowe załączniki nie wymienione w treści ogłoszenia.

VI. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 21.09.2021 o godzinie 9:00 bez udziału Oferentów. Postępowanie zostanie zakończone i rozstrzygnięte najpóźniej w terminie do końca III kwartału 2021r.

VII.  Wybór firmy audytorskiej zostanie dokonany przy uwzględnieniu następujących kryteriów: maksymalna ilość punktów (100 pkt).
Kryteria:
a) Doświadczenie potwierdzone wykazem przeprowadzonych badań sprawozdań spółek prawa handlowego, w tym w szczególności, ilość przeprowadzonych badań w okresie ostatnich 5 lat - 25 punktów,
b) Znajomość branży produkcji rolniczej udokumentowana wykazem przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat badań sprawozdań podmiotów działających w tejże branży - 35 punktów.
c) Cena za kompletną usługę zgodnie z zapytaniem ofertowym uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta - 40 punktów.

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest w trzech etapach, w oparciu o ustalone kryteria. Badaniu merytorycznemu (II etap) podlegają oferty nieodrzucone w toku badania formalnego (I etap) – oceniającego ofertę pod kątem zgodności z ogłoszeniem i wymogami formalnymi. Etap II kończy się zarekomendowaniem przez Zarząd Spółki najlepiej ocenionej oferty Radzie Nadzorczej, która dokona wybory firmy audytorskiej (III etap) nie będąc związana przedłożoną rekomendacją.

IX. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zarząd Spółki zawiadomi w formie wiadomości email Oferenta, którego oferta została wybrana i podejmie starania związane z ustaleniem terminu zawarcia umowy.

X. Spółka dopuszcza możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Spółka nie ponosi i nie zwraca jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Oferentów w związku z udziałem w postepowaniu. Złożone dokumenty nie polegają zwrotowi.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Previous Tab
Next Tab