Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Strona główna

RODO w  Zakł‚adzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki  w Chorzelowie.
Wspólnie dbamy o nasze dane osobowe!

Szanowni Pań„stwo
25 maja 2018 roku w życie weszł‚y przepisy nowego rozporzą…dzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zakł‚ad Doś›wiadczalny Instytutu Zootechniki w Chorzelowie potwierdza, że zgodnie z wytycznymi RODO przywią…zuje najwyższą… starannością‡ do ochrony danych osobowych. Nasi pracownicy przeszli szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, nasze systemy informatyczne są  zabezpieczone oprogramowaniem, audytowane i dostosowywane do nowych oczekiwań„ w zakresie ochrony danych osobowych!

Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeń„stwo! Pamię™tajmy by nie podawać‡ zwykł‚ych  danych osobowych a także wrażliwych danych bez wyraźnej potrzeby i pewnoś›ci, że są… bezpieczne!

Obowiązek informacyjny RODO:

Dane administratora Danych Osobowych: Zakł‚ad Doś›wiadczalny Instytutu Zootechniki w Chorzelowie,
39-331 Chorzelów 771

Cel przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych bę™dzie się™ odbywać‡ na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powoł‚uje się™ na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i wystawianie dokumentów.

Prawa osób, których dane są… zbierane i  przetwarzane przez ZDIZ w Chorzelowie:
Każdy posiada prawo dostę™pu do treś›ci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunię™cia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Każdy posiada prawo zażą…dania od administratora dostę™pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunię™cia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt w sprawie zarządzania danymi  osobowymi: sekretariat@zdizchorzelow.pl

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych mogą… być‡ organy do tego uprawnione.
Czas przechowywania danych: Dane osobowe bę™dą… przechowywane planowo przez okres do 5 lat, bądź do czasu wykorzystywania możliwoś›ci marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia dział‚alnoś›ci gospodarczej.
Dobrowolność‡: Podstawą… przetwarzania danych jest DOBROWOLNIE WYRAŻONA ZGODA. Każdy użytkownik ma  prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez przesł‚anie takiego wniosku na adres  sekretariat@zdizchorzelow.pl
Profilowanie: Nie dopuszcza się™ profilowania bez zgody tejże osoby.


Aktualnosci

Zamówienie na zakup kurcząt Środa, 24.1.2024
Informujemy, że zamówienia na zakup kurcząt można składać telefonicznie od dnia 30.01.2024 pod numerem telefonu: 608 028 774 lub 17 5840214 [czytaj więcej]
Sprzedaż kur rocznych Środa, 24.1.2024
Prowadzimy sprzedaż kur rocznych od miesiąca maja. [czytaj więcej]
Previous Tab
Next Tab