Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Strona główna

RODO w  Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki  w Chorzelowie.
Wspólnie dbamy o nasze dane osobowe!

Szanowni Państwo
25 maja 2018 roku w życie weszły przepisy nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Chorzelowie potwierdza, że zgodnie z wytycznymi RODO przywiązuje najwyższą staranność do ochrony danych osobowych. Nasi pracownicy przeszli szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, nasze systemy informatyczne są  zabezpieczone oprogramowaniem, audytowane i dostosowywane do nowych oczekiwań w zakresie ochrony danych osobowych!

Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo! Pamiętajmy by nie podawać zwykłych  danych osobowych a także wrażliwych danych bez wyraźnej potrzeby i pewności, że są bezpieczne!

Obowiązek informacyjny RODO:

Dane administratora Danych Osobowych: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Chorzelowie,
39-331 Chorzelów 771

Cel przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i wystawianie dokumentów.

Prawa osób, których dane są zbierane i  przetwarzane przez ZDIZ w Chorzelowie:
Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Każdy posiada prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt w sprawie zarządzania danymi  osobowymi: sekretariat@zdizchorzelow.pl

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być organy do tego uprawnione.
Czas przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane planowo przez okres do 5 lat, bądź do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dobrowolność: Podstawą przetwarzania danych jest DOBROWOLNIE WYRAŻONA ZGODA. Każdy użytkownik ma  prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie takiego wniosku na adres  sekretariat@zdizchorzelow.pl
Profilowanie: Nie dopuszcza się profilowania bez zgody tejże osoby.


Badanie bilansu
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z w/w badania.

Informacje które powinna zawierać oferta:
a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych wymogów niezależności,
c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta,
d) wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych w 3 ostatnich latach,
e) informację wykazującą znajomość branży rolniczej.

Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego PIB Chorzelów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. Przy składaniu oferty prosimy rozważyć możliwość zaproszenia przez Radę Nadzorczą lub Właściciela do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Sprawozdawczym Zgromadzeniu Wspólników.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30 września,
Zainteresowani proszeni są o przesłanie ofert na adres :
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. , 39-331 Chorzelów 771,

informacje szczegółowe – Główny Księgowy Spółki +48 728 947 623
(ksiegowa@zdizchorzelow.pl)

Aktualnosci

XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Boguchwała 2019 Piątek, 5.7.2019
W dniach 29-30 czerwca 2019r. odbyła się XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale w której wystawiliśmy –zwierzęta: krowy, kury i owce. [czytaj więcej]
Ogłoszenie Poniedziałek, 1.7.2019
Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. [czytaj więcej]
Majowe podtopienia Czwartek, 23.5.2019
W dniu 21 maja 2019 w Chorzelowie spadło w ciągu 14 godzin 120 l wody na m2. [czytaj więcej]
Wykoty owiec Wtorek, 2.4.2019
Wykoty owiec w 2019 roku [czytaj więcej]
Innowacyjne Technologie w Produkcji Zwierzęcej-Boguchwała 2019 Piątek, 29.3.2019
W dniu 27.02.2019 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Boguchwała odbyła się konferencja ‘’ Innowacyjne Technologie w Produkcji Zwierzęcej’’, której towarzyszyły I Mleczne Laury Podkarpacia. [czytaj więcej]
Pozytywna opinia planu na rok 2019 Piątek, 29.3.2019
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dn. 23.02.2019 r. pozytywnie zaopiniowała plan Gospodarczo- Finansowy na rok 2019. [czytaj więcej]
Previous Tab
Next Tab