Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

O Zakładzie


Zakład Doświadczalny w Chorzelowie położony jest w północnej części województwa podkarpackiego, w dolinie rzeki Wisłoka. Oddalony jest od Mielca o 9 km.

W skład Instytutu Zootechniki Chorzelów wszedł 1 stycznia 1951 jako jednostka badawcza związana z Państwowym Instytutem Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Prowadzono w nim w tym okresie prace badawcze związane z produkcją polową, z zakres tej działalności został utrzymany do roku 1952. Następnie, zgodnie z zadaniami IZ rozpoczęto nowy kierunek badań – zootechniczny. Patrząc na historię Chorzelowa nie można pominąć roli jaką odegrał ostatni zarządca tych ziem w okresie przedwojennym inż. Stanisław Domański. Był On zarządcą hrabiego Karola Tarnowskiego, do którego należał Chorzelów, i jednocześnie pierwszym Dyrektorem Zakładu Rolnego jaki powstał w wyniku przeprowadzonej reformy rolnej. W wyniku Jego działań majątek nie został całkowicie rozparcelowany i wszedł w nowy okres działalności z 178 ha, w tym z 129 ha gruntów ornych.

Od samego początku działania w ramach struktury Instytutu Zootechniki Zakład nastawiony był na prowadzenie prac naukowo badawczych z zakresu szeroko rozumianej praktyki zootechnicznej. Najwcześniej zostały rozpoczęte prace związane z hodowlą królików bo jeszcze w czasie działania w strukturach Instytutu puławskiego. Od tej pory Chorzelów zawsze kojarzył się z królikami, a dzięki prof. Jadwidze Ocetkiewicz również z hodowlą kóz. Nie bez znaczenia  pozostawały również prace badawcze prowadzone nad innymi gatunkami zwierząt, jako że w skład Zakładu wchodziły hodowle świń, koni, drobiu i bydła mlecznego. Ten profil hodowli i działalności naukowo – badawczej utrzymywany jest do dnia dzisiejszego.

Obecnie w skład Zakładu Doświadczalnego wchodzi 600ha,  w tym ok. 500ha gruntów ornych. Wykorzystanie gruntów rolnych jak i trwałych użytków zielonych skierowane jest w głównej mierze na zaspokojenie potrzeb paszowych hodowanych zwierząt. Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie prac badawczych wynikających ze statutowej działalności Instytutu Zootechniiki, realizacja grantów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz realizacja prac związanych z postępem biologicznym.

Â

Â

Prezes Spół‚ki
dr inż. Jerzy Fijał‚

Główna księ™gowa
mgr Agnieszka Kuczewska

Â


Zakres współpracy naukowej
i hodowlanej:


Instytut Zootechniki Balice, Rolnicze Ośrodki Akademickie i Naukowe w kraju i za granicą, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Stacje Hodowli i Unasienniania Zwierząt, Okręgowa Stacja Hodowli Zwierząt, Grupy Producenckie, Szkoły Rolnicze, Hodowcy Indywidualni, Firmy Komercyjne,  Terenowe organy administracji państwowej.

Previous Tab
Next Tab