Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

O Zakładzie


Zakł‚ad Doś›wiadczalny w Chorzelowie poł‚ożony jest w pół‚nocnej cz궛ci województwa podkarpackiego, w dolinie rzeki Wisł‚oka. Oddalony jest od Mielca o 9 km.

W skład Instytutu Zootechniki Chorzelów wszedł‚ 1 stycznia 1951 jako jednostka badawcza zwią…zana z Pań„stwowym Instytutem Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puł‚awach. Prowadzono w nim w tym okresie prace badawcze zwią…zane z produkcją… polową…, z zakres tej dział‚alności został‚ utrzymany do roku 1952. Nastę™pnie, zgodnie z zadaniami IZ rozpoczę™to nowy kierunek badań„€“ zootechniczny. Patrzą…c na historię™ Chorzelowa nie można pominąć‡ roli jaką… odegrał‚ ostatni zarzą…dca tych ziem w okresie przedwojennym inż. Stanisł‚aw Domań„ski. Był‚ On zarzą…dcą… hrabiego Karola Tarnowskiego, do którego należał‚ Chorzelów, i jednocześnie pierwszym Dyrektorem Zakładu Rolnego jaki powstał‚ w wyniku przeprowadzonej reformy rolnej. W wyniku Jego dział‚ań„ mają…tek nie został‚ cał‚kowicie rozparcelowany i wszedł‚ w nowy okres dział‚alności z 178 ha, w tym z 129 ha gruntów ornych.

Od samego począ…tku dział‚ania w ramach struktury Instytutu Zootechniki Zakł‚ad nastawiony był‚ na prowadzenie prac naukowo badawczych z zakresu szeroko rozumianej praktyki zootechnicznej. Najwcześ›niej został‚y rozpoczę™te prace zwią…zane z hodowlą… królików bo jeszcze w czasie dział‚ania w strukturach Instytutu puławskiego. Od tej pory Chorzelów zawsze kojarzył‚ się™ z królikami, a dzię™ki prof. Jadwidze Ocetkiewicz również z hodowlą… kóz. Nie bez znaczenia  pozostawał‚y również prace badawcze prowadzone nad innymi gatunkami zwierzą…t, jako że w skł‚ad Zakł‚adu wchodził‚y hodowle ś›wiń„, koni, drobiu i bydł‚a mlecznego. Ten profil hodowli i dział‚alnoś›ci naukowo badawczej utrzymywany jest do dnia dzisiejszego.

Obecnie w skł‚ad Zakł‚adu Doś›wiadczalnego wchodzi 600ha, w tym ok. 500ha gruntów ornych. Wykorzystanie gruntów rolnych jak i trwał‚ych użytków zielonych skierowane jest w głównej mierze na zaspokojenie potrzeb paszowych hodowanych zwierzą…t. Podstawowym zadaniem Zakł‚adu jest prowadzenie prac badawczych wynikają…cych ze statutowej dział‚alnoś›ci Instytutu Zootechniiki, realizacja grantów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz realizacja prac zwią…zanych z postę™pem biologicznym.

 

 

Prezes Spół‚ki
dr inż. Jerzy Fijał‚

Główna księ™gowa
mgr Agnieszka Kuczewska

 


Zakres współpracy naukowej
i hodowlanej:


Instytut Zootechniki Balice, Rolnicze Oś›rodki Akademickie i Naukowe w kraju i za granicą…, Oś›rodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Stacje Hodowli i Unasienniania Zwierzą…t, Okrę™gowa Stacja Hodowli Zwierząt, Grupy Producenckie, Szkoł‚y Rolnicze, Hodowcy Indywidualni, Firmy Komercyjne,  Terenowe organy administracji państwowej.

Previous Tab
Next Tab