Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Koniec działalności Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowi

2019-04-02 09:59:13

Koniec działalności Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie

Informujemy, że z dniem 30 listo­pada 2015 r. Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie koń­czy dzia­łal­ność. Od 1 grud­nia 2015 r. mate­riał bio­lo­giczny do badań pocho­dze­nia, zarówno krew, jak i włosy, a także wszelką kore­spon­den­cję doty­czącą badań pro­simy kie­ro­wać na adres:

Instytut Zootechniki PIB
Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt
Laboratorium Genetyki Molekularnej
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

  • 666-081-310 – mgr Agnieszka Fornal
  • 666-081-313 – prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
  • 666-081-327 – sekretariat
Previous Tab
Next Tab