Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Ogłoszenie

2019-07-19 15:27:02

Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. z/s w Chorzelowie


Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. uprzejmie informuje o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym mającym na celu wyłonienie w drodze konkursu kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu wyżej wskazanej Spółki.

Minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, w dziedzinie związanej z zakresem działalności Spółki,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu produkcją rolniczą

5) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

6) nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Oferty kandydatów składane są w formie pisemnej osobiście lub przesyłane na adres Spółki do dnia 17 lipca 2019r. do godziny 12:00. Koperta musi być zamknięta i zawierać dopisek „Postępowanie kwalifikacyjne – nie otwierać przed dniem otwarcia ofert” Decyduje data doręczenia oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2019r. o godzinie 16.00.

Oferta winna zawierać dane osobowe kandydata:
a)    Imię (imiona), nazwisko kandydata,
b)    Imiona rodziców,
c)    Data i miejsce urodzenia,
d)    Adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres email,
e)    Nr i serię dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL,
f)    Informację o wyborze sposobu kontaktowania się z kandydatem (adres do doręczeń, telefon, email)

Nadto do oferty należy dołączyć
a)    List motywacyjny kandydata,
b)    Życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
c)    Kopię dokumentów wykazujących zdobyte wykształcenie (oryginał do wglądu w toku rozmowy kwalifikacyjnej),
d)    Program zarządzania i prognozę rozwoju Spółki,
e)    Oświadczenia kandydata o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu spółek prawa handlowego,
- braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych, karnych skarbowych, w tym postępowań przygotowawczych w fazie ad persona,
- zapoznaniu się z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na wybór Prezesa Zarządu  Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Powyższe oświadczenia muszą być zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na wybór Prezesa Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kandydat może przedłożyć inne dokumenty – wedle własnego uznania.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie Spółki w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Kandydat zostanie powiadomiony o konkretnym terminie rozmowy na wskazany adres email lub telefonicznie na wskazany numer telefoniczny. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia obejmujące: zasady funkcjonowania spółek handlowych i zarządzania (kierowania) zespołami pracowników, dotychczasowe doświadczenie kandydata, znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej. Od kandydata oczekuje się przedstawienia własnego programu zarządzania i prognozy rozwoju Spółki.
Wybór kandydata na Prezesa Zarządu oraz podpisanie umowy dokonane zostanie do dnia 
31 lipca 2019r.

Zakres obowiązków na stanowisku:

Prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentacja, a w szczególności podejmowanie decyzji
w sprawach dotyczących bieżącej działalności operacyjnej, nadzór nad załogą pracowniczą, sprawowanie stałego nadzoru i kontroli stanu składników majątkowych Spółki, nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem wewnętrznie obowiązujących w Spółce normatywów i regulacji.


Kandydat może uzyskać informacje o Spółce w formie okazania dokumentacji finansowej podlagającej ujawnieniu w KRS (z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) – w jej siedzibie w dniach urzędowania w godz. 7.00-15.00 po uprzednim umówieniu w sekretariacie Spółki. Kandydat zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim informacji, o których powziął wiedzę w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Składane przez kandydata dokumenty nie będą zwracane.

Regulamin postępowania dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.zdizchorzelow.pl

Niezgłoszenie się zaproszonego kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznawane będzie za rezygnację z udziału w konkursie.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

Poniesione przez kandydatów koszty związane z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego

Załączniki do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego

Previous Tab
Next Tab